Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Tuinsmurf (maart 2015)

Artikel 1: identiteit

De Tuinsmurf is een winkel gespecialiseerd in voedingsmiddelen voor de thuisteler. De Tuinsmurf is een eenmanszaak en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 243776993. De Tuinsmurf is gevestigd te Zoetermeer aan de Willem Dreeslaan 143.

Artikel 2: toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomst tussen De Tuinsmurf en een wederpartij. Toepassing van andere algemene voorwaarden, bijvoorbeeld zoals die door de wederpartij gehanteerd worden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: totstandkoming overeenkomst

Alle offertes en aanbiedingen van De Tuinsmurf zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Een overeenkomst komt eerst tot stand na aanvaarding van een bestelling door De Tuinsmurf. Een bestelling wordt geacht te zijn aanvaard indien De Tuinsmurf niet binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling aangegeven heeft deze niet te aanvaarden. Een bestelling wordt eveneens geacht te zijn aanvaard indien de wederpartij een bestelbevestiging van De Tuinsmurf heeft ontvangen.

Artikel 4: betaling

1.De wederpartij is verplicht de gefactureerde koopprijs uiterlijk bij levering te voldoen, tenzij overeengekomen dat levering op factuur plaatsvindt. De wederpartij kan in het geval van het afhalen van goederen contant betalen. In dat geval is het tevens mogelijk om per pin te betalen. Indien het bedrag op de factuur € 1.250,-- te boven gaat, is de klant verplicht bij levering per pinautomaat te betalen.

2. In het geval van levering op factuur dient de wederpartij binnen veertien dagen na datum factuur deze te voldoen. In het geval van niet-tijdige betaling wordt de wederpartij door De Tuinsmurf herinnerd. Blijft de wederpartij in gebreke dan is De Tuinsmurf gerechtigd de koopprijs inclusief de wettelijke verhoging bij de wederpartij te verhalen.

Artikel 5: eigendomsvoorbehoud

Zolang de wederpartij niet de volledige koopprijs heeft voldaan, behoudt De Tuinsmurf zich het recht van eigendom van alle door De Tuinsmurf aan de wederpartij geleverde zaken.

Artikel 6: recht tot herroeping

1. Indien de overeenkomst tussen De Tuinsmurf en de wederpartij een overeenkomst zoals bedoeld in afdeling 9A van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, dan heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst binnen veertien dagen na levering van de gekochte goederen te ontbinden. Daartoe dient de wederpartij een email-bericht naar [email protected] te zenden, waarbij de wederpartij aangeeft de overeenkomst te herroepen.

2. De wederpartij verplicht zich om gedurende de veertien dagen waarbinnen herroeping mogelijk is, zorgvuldig met het gekochte om te gaan. In geval van herroeping dient de wederpartij het product in originele verpakking en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat retour te zenden aan De Tuinsmurf.

3. De verzendkosten alsmede de kosten voor de retourzending zijn voor de wederpartij.

4. Bij retournering bestaat geen recht op teruggave van het aankoopbedrag, doch kan voor eenzelfde bedrag andere goederen afgenomen worden. Eventuele verzendkosten komen in dat geval voor rekening van de wederpartij.

5. Herroeping is niet mogelijk voor producten die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

b.v. Speciale bestellingen.

Artikel 7: prijs

1.De Tuinsmurf is gerechtigd eventuele prijswijzigingen door te berekenen aan de wederpartij. Indien sprake is van een consumentenkoop zoals bedoeld in artikel 7:5, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, dan is de wederpartij gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden binnen veertien dagen nadat de wederpartij bericht is over de wijziging van de prijs.

2. Alle door De Tuinsmurf vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- zet- en typefouten.

Artikel 8: conformiteit en garantie

1. De Tuinsmurf staat in dat de goederen voldoen aan de overeenkomst, de daarin vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid. 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dient de wederpartij binnen 5 werkdagen schriftelijk aan De Tuinsmurf gemeld te hebben, bij voorkeur per e-mail.

3. De garantietermijn van De Tuinsmurf komt overeen met de garantietermijn die de leverancier op het betrokken product verstrekt. De afhandeling van de garantie vindt plaats door de leverancier, nadat het betreffende product door de wederpartij aan De Tuinsmurf is geretourneerd.

4. De garantie geldt in ieder geval niet indien:

a. De wederpartij de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Tuinsmurf heeft laten repareren / bewerken;

b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van De Tuinsmurf en/of op de verpakking behandeld zijn;

c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9: levering

Levering van de gekochte goederen vindt plaats door middel van aflevering ter plaatse in De Tuinsmurf of door verzending. In geval van verzending worden de goederen verpakt afgeleverd door TNT post of een vergelijkbare transporteur.

Artikel 10: bestemming goederen

De Tuinsmurf zal de verkoop van zaken en/of goederen weigeren, indien De Tuinsmurf wetenschap of een ernstige reden om te vermoeden heeft dat de zaken en/of goederen bestemd zijn voor hennepteelt, zoals bedoeld in artikel 11, derde lid of artikel 11, vijfde lid van de Opiumwet. Een reeds aangegane (koop)overeenkomst wordt door De Tuinsmurf om deze reden ontbonden. De wederpartij garandeert dat de te leveren zaken en/of goederen niet bestemd zijn voor hennepteelt zoals bedoeld in artikel 11, derde lid of artikel 11, vijfde lid van de Opiumwet Artikel 12: toepasselijk recht Nederlands recht is van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet geldig en/of nietig zou blijken te zijn, geldt dit niet voor de overige bepalingen – deze blijven onverkort van kracht.